Privacybeleid

1. TOEPASSINGSGEBIED VAN HET GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID

Dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens heeft betrekking op elke gegevensverwerking die kan plaatsvinden tijdens de navigatie of interactie met een van onze webpagina's of met de sociale netwerken waarop wij aanwezig kunnen zijn (Facebook, Twitter, Instagram, enz.). Aan het einde van dit document wordt specifieke informatie gespecificeerd in het geval van het gebruik van sociale netwerken. Het zal ook van toepassing zijn op alle interne procedures van het bedrijf die het verzamelen van gegevens vereisen, hetzij in papieren vorm of in een ander systeem.

In elk van deze middelen, kunt u informatie raadplegen, en in sommige gevallen formulieren invullen, enquêtes beantwoorden, deelnemen aan wedstrijden, vragen stellen, foto's sturen, opmerkingen maken, enz. ... en, dus, ons voorzien van persoonlijke informatie Gegevens . Alle behandelingen zijn onderworpen aan ons privacybeleid.

2. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Eigenaar van de website https://nl.tastyrank.com/ en geregistreerd handelsmerk TastyRank bevestigt dat hij verantwoordelijk is voor de bestanden met persoonsgegevens die door gebruikers of klanten via het portaal worden verstrekt, en informeert gebruikers via het portaal over dit privacybeleid inzake de bescherming van persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving ter zake, zoals vervat in de organieke wet 15/1999 van 13 december inzake de bescherming van persoonsgegevens, wet 34/2002 inzake diensten van de informatiemaatschappij.

WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD, MET WELK DOEL EN HOE WORDEN ZIJ VERWERKT?

TastyRank verzamelt de volgende gegevens:

  • Contactformulier: naam en e-mail

Het doel ervan is websitegebruikers in staat te stellen vrij en vrijwillig te bepalen of zij hun persoonlijke informatie willen verstrekken aan TastyRank, voor waarschuwingen, aanvullende informatie en een nieuwsbrief over nieuwe aanbiedingen en diensten.

TastyRank deelt mee: de persoonsgegevens, meegedeeld door de eigenaar, zullen worden geanalyseerd voor deze specifieke en concrete doeleinden van:

  • Relatiebeheer met TastyRank.
  • Verzending van waarschuwingen over nieuwe aanbiedingen en gevonden mededelingen.
  • Het verzenden van reclame, nieuwsbrieven, nieuws of periodieke informatie op enigerlei wijze, ook elektronisch.
  • Incident management.

De verstrekte persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor profilering of automatische besluitvorming.

TastyRank verbindt zich ertoe de gebruiker schriftelijk en op betrouwbare wijze op de hoogte te brengen van elke ontwikkeling, wijziging of uitbreiding van de doeleinden en het gebruik dat zal worden gegeven aan de door de gebruiker verstrekte gegevens.

TastyRank informeert u dat u de informatie moet verstrekken die nodig is om u als gebruiker te registreren om u op de dienst te abonneren. TastyRank kan registratie weigeren aan diegenen die deze informatie niet verstrekken.

Op formulieren waarop persoonlijke informatie wordt gevraagd, zullen de rubrieken die moeten worden ingevuld, worden gemarkeerd ter bevestiging van de inschrijving, evenals de rubrieken die facultatief zijn, afhankelijk van de informatie waarover de betrokkene beschikt.

Voor de naleving van de bovenstaande formulieren is de aanvaarding van het privacybeleid TastyRank verplicht, waardoor THEY SAY toestemming geeft om uw persoonlijke gegevens te verwerken onder de voorwaarden beschreven in dit privacybeleid.

3. MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

TastyRank u meedeelt dat uw gegevens niet aan derden zullen worden bekendgemaakt, tenzij de wet dit voorschrijft.

Er zijn ook geen internationale gegevensoverdrachten.

4. NAUWKEURIGHEID VAN PERSOONSGEGEVENS

TastyRank zal uw gegevens bewaren totdat u uw recht op annulering of verzet uitoefent.

In geval van verzet of annulering en overeenkomstig de wetten van de organieke wet 15/1999 van 13 december, Bescherming van persoonsgegevens, artikel 16, zal TastyRank deze bewaren, ook na het einde van de contractuele relatie, en in ieder geval binnen de wettelijk vastgestelde termijnen, uitsluitend en alleen om deze ter beschikking te stellen van de administratieve of gerechtelijke autoriteiten, indien nodig en wanneer zij hierom verzoeken.

5. RECHT VAN TOEGANG, RECTIFICATIE, ANNULERING OF VERZET

De aanvaarding door de eigenaar van het gebruik van zijn gegevens is herroepbaar, in overeenstemming met de organieke wet 15/1999 van 13 december. Om deze reden kan de eigenaar van de informatie zijn recht van toegang, rectificatie, annulering en verzet uitoefenen in overeenstemming met de organieke wet 15/1999 van 13 december.

In deze mededeling moet de eigenaar zijn identificatiegegevens, nationaal identiteitsnummer of soortgelijke documenten, postadres, telefoon, contactpersoon, e-mail en een tekst waarin het uit te oefenen recht wordt toegelicht, alsmede de redenen daarvoor, vermelden en onthouden.

Als u van mening bent dat wij uw gegevens niet correct hebben verwerkt, kunt u altijd een klacht indienen bij het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming (www.agpd.es).

6. VERTROUWELIJKHEID EN VEILIGHEIDSMAATREGELEN

TastyRank garandeert de grootst mogelijke vertrouwelijkheid en privacy in de communicatie met de gebruiker, alsmede een passende en zorgvuldige behandeling van de door de gebruiker verstrekte persoonlijke gegevens.

TastyRank verbindt zich ertoe geen enkel vertrouwelijk feit bekend te maken, noch informatie te verstrekken over de verwerkte gegevens, behalve wanneer hij daartoe uitdrukkelijk wordt verplicht door de wet, in de omstandigheden die zijn aangegeven in het onderdeel opdrachten, of wanneer hij daartoe wordt verplicht door de overheid overeenkomstig de wet- en regelgeving die op het geval van toepassing is.

TastyRank verbindt zich ertoe technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen.

7. WAARHEID OVER PERSOONSGEGEVENS

De gebruiker is in alle gevallen zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte informatie, TastyRank behoudt zich het recht voor om een gebruiker die onjuiste, vage of onnauwkeurige gegevens heeft verstrekt, van de diensten uit te sluiten, onverminderd andere acties waarin de wet voorziet.

De gebruiker verklaart uitdrukkelijk dat alle informatie die aan TastyRank wordt verstrekt zijn/haar eigendom is en aanvaardt alle verantwoordelijkheid die anders ontstaat.