Wettelijke kennisgeving

Wettelijke waarschuwing en gebruiksvoorwaarden

In deze ruimte kan de GEBRUIKER alle informatie vinden met betrekking tot de wettelijke voorwaarden die de relatie bepalen tussen de gebruikers en ons als verantwoordelijke voor deze website. Als gebruiker is het belangrijk dat u op de hoogte bent van deze voorwaarden alvorens verder te surfen. Ricardo Zamorano, als verantwoordelijke voor deze website, neemt de verplichting op zich om de informatie van onze gebruikers en klanten met alle waarborgen te verwerken en de nationale en Europese voorschriften na te leven die het verzamelen en het gebruik van de persoonlijke gegevens van onze gebruikers regelen. Deze website is daarom strikt in overeenstemming met de RGPD (VERORDENING (EU) 2016/679 betreffende gegevensbescherming) en de LSSI-CE wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel.

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden regelen het gebruik (met inbegrip van de loutere toegang) van de webpagina's van de https://nl.tastyrank.com/ website, met inbegrip van de inhoud en de diensten die daarop ter beschikking worden gesteld. Elke persoon die zich toegang verschaft tot de website, https://nl.tastyrank.com/ ("Gebruiker") gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan de Algemene Voorwaarden die op enig moment van kracht zijn op de https://nl.tastyrank.com/ portal.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN EN HOE WIJ DIE VERZAMELEN

Privacybeleid lezen

VERBINTENISSEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKERS

De gebruiker is ervan op de hoogte en aanvaardt dat de toegang tot deze website op geen enkele wijze het begin van een commerciële relatie met https://nl.tastyrank.com/ impliceert. De gebruiker verbindt er zich aldus toe de website, de diensten en de inhoud ervan te gebruiken zonder in strijd te zijn met de geldende wetgeving, de goede trouw en de openbare orde.
Het is verboden de website te gebruiken voor ongeoorloofde of schadelijke doeleinden, of op enige wijze die schade kan toebrengen aan of de normale werking kan belemmeren van de website. Met betrekking tot de inhoud van deze website, is het verboden: De reproductie, distributie of wijziging, geheel of gedeeltelijk, tenzij toegestaan door de rechtmatige eigenaars; Elke inbreuk op de rechten van de provider of van de rechtmatige eigenaars; Het gebruik voor commerciële of reclamedoeleinden.

Bij het gebruik van de website, https://nl.tastyrank.com/, verbindt de gebruiker zich ertoe geen gedrag te vertonen dat het imago, de belangen en de rechten van https://nl.tastyrank.com/ of van derden zou kunnen schaden of dat het portaal (domein aangeven) zou kunnen beschadigen, onbruikbaar zou kunnen maken of zou kunnen overbelasten of dat op enigerlei wijze het normale gebruik van de website zou kunnen verhinderen. Niettemin moet de gebruiker zich ervan bewust zijn dat de veiligheidsmaatregelen van de computersystemen op het internet niet volledig betrouwbaar zijn en dat {env('APP_URL')}} bijgevolg niet kan garanderen dat er geen virussen of andere elementen aanwezig zijn die wijzigingen kunnen veroorzaken in de computersystemen van de gebruiker (software en hardware) of in zijn elektronische documenten en bestanden die deze bevatten.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

De persoonsgegevens die door de gebruiker aan https://nl.tastyrank.com/ worden meegedeeld, kunnen worden opgeslagen in geautomatiseerde of niet-geautomatiseerde gegevensbanken, waarvan https://nl.tastyrank.com/ de exclusieve eigenaar is; laatstgenoemde neemt alle technische, organisatorische en veiligheidsmaatregelen die de vertrouwelijkheid, integriteit en kwaliteit van de daarin opgenomen informatie waarborgen overeenkomstig de bepalingen van de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming.
De communicatie tussen de gebruikers en https://nl.tastyrank.com/ verloopt via een beveiligd kanaal, en de doorgestuurde gegevens zijn versleuteld dankzij https-protocollen, daarom garanderen wij de beste veiligheidsvoorwaarden zodat de vertrouwelijkheid van de gebruikers gewaarborgd is.

KLACHTEN

https://nl.tastyrank.com/ deelt mee dat er klachtenformulieren beschikbaar zijn voor gebruikers en klanten. De gebruiker kan een klacht indienen door een klachtenformulier aan te vragen of door een e-mail te sturen naar [email protected] met vermelding van uw naam en voornaam, de dienst en de redenen van uw klacht.

PLATFORM VOOR CONFLICTOPLOSSING

Als u geïnteresseerd bent, kunt u ook gebruik maken van het platform voor geschillenbeslechting van de Europese Commissie om uw klachten in te dienen, dat beschikbaar is op de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN

Krachtens de bepalingen van de artikelen 8 en 32.1, tweede lid, van de wet op de Intellectuele Eigendom, is de reproductie, de verspreiding en de openbare mededeling, met inbegrip van de terbeschikkingstelling, van het geheel of een gedeelte van de inhoud van deze website, voor commerciële doeleinden, op om het even welke drager en met om het even welk technisch middel, zonder de toelating van https://nl.tastyrank.com/, uitdrukkelijk verboden. De gebruiker verbindt zich ertoe de intellectuele en industriële eigendomsrechten te respecteren van https://nl.tastyrank.com/.
De gebruiker weet en aanvaardt dat de volledige website, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, software, inhoud (met inbegrip van de structuur, selectie, schikking en presentatie ervan), podcasts, foto's, audiovisueel materiaal en grafische voorstellingen, beschermd is door handelsmerken, auteursrechten en andere legitieme rechten, in overeenstemming met internationale verdragen waarbij Spanje partij is en andere eigendomsrechten en wetten van Spanje. In het geval dat een gebruiker of derde partij van mening is dat er een schending is van hun legitieme intellectuele eigendomsrechten door de introductie van bepaalde inhoud op de website, dienen zij deze omstandigheid te melden aan https://nl.tastyrank.com/ onder vermelding van:

  • Persoonsgegevens van de betrokkene die houder is van de beweerdelijk geschonden rechten, of vermelding van de vertegenwoordiging waaronder hij/zij optreedt indien de klacht wordt ingediend door een andere derde partij dan de betrokkene.
  • Vermeld de door intellectuele-eigendomsrechten beschermde inhoud en de plaats daarvan op de website, de accreditatie van de aangegeven intellectuele-eigendomsrechten en een uitdrukkelijke verklaring waarin de belanghebbende de verantwoordelijkheid aanvaardt voor de waarheidsgetrouwheid van de in de kennisgeving verstrekte informatie.

EXTERNE LINKEN

De pagina's van de https://nl.tastyrank.com/ website kunnen links bevatten naar andere websites en inhoud die eigendom zijn van derden. De links zijn uitsluitend bedoeld om de gebruiker de mogelijkheid te bieden toegang tot deze links te verkrijgen. https://nl.tastyrank.com/ is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de resultaten die de Gebruiker verkrijgt door deze links te openen.
Evenzo zal de gebruiker vinden binnen deze site, pagina's, promoties, affiliate programma's die toegang hebben tot de browse-gewoonten van gebruikers om profielen op te stellen. Deze informatie is altijd anoniem en identificeert de gebruiker niet.

Informatie die op deze gesponsorde sites of affiliate links wordt verstrekt, is onderworpen aan het privacybeleid dat op die sites wordt gehanteerd en valt niet onder dit privacybeleid. Wij raden gebruikers ten zeerste aan het privacybeleid van affiliate links zorgvuldig door te nemen.
Gebruikers die van plan zijn een technische link van hun website naar het https://nl.tastyrank.com/ portaal tot stand te brengen, moeten vooraf schriftelijke toestemming van https://nl.tastyrank.com/ verkrijgen. Het tot stand brengen van de link impliceert in geen geval het bestaan van een relatie tussen https://nl.tastyrank.com/ en de eigenaar van de site waar de link tot stand wordt gebracht, noch de aanvaarding of goedkeuring door https://nl.tastyrank.com/ van diens inhoud of diensten.

BELEID INZAKE COMMENTAAR

Op onze website en zijn toegestaan om commentaar te geven om de inhoud te verrijken en vragen te stellen. Reacties die geen betrekking hebben op het onderwerp van deze website, die laster, beledigingen, persoonlijke aanvallen of disrespect in het algemeen jegens de auteur of andere leden bevatten, worden niet geaccepteerd. Reacties die duidelijk misleidende of onjuiste informatie bevatten zullen ook worden verwijderd, evenals reacties die persoonlijke informatie bevatten, zoals privé-adressen of telefoonnummers, en die in strijd zijn met ons beleid inzake gegevensbescherming.
Reacties die uitsluitend zijn gemaakt voor promotionele doeleinden van een website, persoon of groep, en alles wat in het algemeen als spam kan worden beschouwd, zal ook worden genegeerd.
Anonieme reacties zijn niet toegestaan, evenmin als reacties van dezelfde persoon onder verschillende bijnamen. Commentaar dat een debat of een standpunt van een andere gebruiker probeert te forceren, wordt niet in overweging genomen.

UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

De Provider geeft geen garantie en zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook die veroorzaakt kan zijn door:

  • Het gebrek aan beschikbaarheid, onderhoud en doeltreffende werking van de website, of van de diensten en inhoud ervan.
  • Het bestaan van virussen, kwaadaardige of schadelijke programma's in de inhoud.
  • Onwettig, nalatig, frauduleus gebruik of gebruik in strijd met deze Wettelijke Aankondiging.
  • Het gebrek aan wettigheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, bruikbaarheid en beschikbaarheid van de diensten die door derden worden geleverd en op de website ter beschikking van de gebruikers worden gesteld.
  • De aanbieder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van illegaal of oneigenlijk gebruik van deze website.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

In het algemeen zijn de relaties tussen https://nl.tastyrank.com/ en de Gebruikers van haar telematicadiensten, aanwezig op deze website, onderworpen aan de Spaanse wetgeving en jurisdictie en aan de rechtbanken.

CONTACT

Indien een gebruiker vragen heeft over deze Wettelijke Voorwaarden of opmerkingen over het https://nl.tastyrank.com/ portaal, neem dan contact op met [email protected].

Van het Ricardo Zamorano team danken wij u dat u de tijd neemt om deze Wettelijke Aankondiging te lezen.